Gwerthiant

Ar ben ein gwasanaethau a thrwsio helaeth gallwn hefyd ddarparu'r eitemau canlynol. Os oes
rhywbeth sydd ei angen arnoch chi nad yw wedi'i restru, ffoniwch ni a byddwn yn falch o edrych
i fewn iddo.


Byddwn yn ymgymryd pob gwaith mecanyddol:

- Hongiad

- Breciau

- Cydwyr

- Gerbocs

- Peiriannau

- Atgyweirio gerbocs DSG ac ailosod cydwyr

- Bariau tynnu wedi'u cyflenwi a'u gosod

Ffoniwch neu E-bostiwch ni gyda'r Rhif Cofrestru i gael pris am unrhyw waith sydd angen.

Darparu a gosod ynwyryddion parcio.

Wedi'u codio i liw y car.

ECU Remapping sy'n cynnwys:

Gwiriad iechyd am ddim o'r brif unedau rheoli rhedeg.

Cyflenwi a Chodio Allweddi

Ar gyfer Volkswagen, Mercedes Benz, Audi, Seat a Skoda

Aluniad Pedwar Olwyn

Profi MOT

Aerdymheru

Bariau tynnu a Batris

Diagnosteg

Systemau Exhaust

REMAPIO

Angen gwell economi tanwydd a bywyd newydd ar gyfer eich car?
Rydym yn darparu gwasanaeth remapio eco. Cyn i unrhyw waith gael ei wneud, rydym yn
perfformio archwiliad iechyd peiriant am ddim sy'n cynnwys diagnostig i sicrhau bod eich
peiriant yn gyflwr arbennig cyn i unrhyw newidiadau gael eu gwneud.

ALUNIO PEDWAY OLWYN

Rydym yn cynnig gwasanaeth alinio 4 olwyn oherwydd mae'n hanfodol bod geometreg eich car
yn gywir. Bydd yn safio arian i chi mewn sawl ffordd, o ostwng eich MPG i leihau’r gwisgo ar
eich teiars, o drin y cerbyd yn gyffredinol i safle canolog eich olwyn llywio a fydd hefyd effeithio
ar eich rheolaeth tracio a brecio ABS.
Rydym wedi sylwi bod efo ataliad modern a gwaith llywio yn cael ei wneud i newid rhannau
wedi'u gwisgo neu eu difrodi, mae'n hanfodol i wylio drosto a altro.

TEIARS

Rydym yn cynnig teiars gyda phrisiau cystadleuol, o gyllidebau i bremiymau sydd yn siwtio pob
poced. Os nad oes gennym deiars mewn stoc, gallwn fel arfer eu cael nhw’r un diwrnod.

SYSTEMAU AERDYMHERU

Mae systemau aerdymheru yn colli nwy dros amser ac mae'n bwysig bod eich system
aerdymheru yn cael ei wasanaethu bob dwy flynedd i gadw'r system yn lân a bod eich car yn
cadw'n oeraidd. Rydym yn cynnig aerdymheru ar gyfer yr oergell R134A ac yr oergell
ddiweddaraf R1234. Mai'r galw mwyaf am aerdymheru yn yr haf, mae cwsmeriaid yn canfod
nad yw'r aerdymheru yn gweithio ac yn anghyfforddus yn y cerbyd yn ystod tywydd poeth.
Mae aerdymheru yn effeithiol iawn yn ystod misoedd poeth yr haf, gan gadw'r car yn oer ond
hefyd yn ystod misoedd gwlyb ac oer y gaeaf, gan gadw golwg gyrwyr ar y ffordd yn glir. Pan
fydd yn gweithio ar ei lefel 'optimal' mae eich system aerdymheru yn helpu i hidlo llygryddion ac
unrhyw facteria sydd yn yr aer, gan wella ansawdd yr aer yn sylweddol tu mewn i'ch cerbyd.
Bydd cadw'ch system wedi gwirio yn flynyddol yn arbed arian wrth eich cadw'n oer (mae'n
debygol bod pobl y byddwch chi'n gweld eu cerbydau yn gwenu mewn tagfeydd traffig ar
ddiwrnodau poeth wedi gwasanaethu ei system aerdymheru yn rheolaidd)!

 

GWASANAETHAU

Gwnewch y gorau o hyd a gwerth eich car efo gwasanaeth rheolaidd yn GTA Diagnostix. Mae
ein technegwyr arbenigol wedi'u hyfforddi i wasanaethu cerbydau gan ddefnyddio'r technegau
ac offer diagnostig diweddarai. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth cyfeillgar, syml ac
onest.
Byddwn yn gwasanaethu eich cerbyd i safonau deliwr a mwy.
Dim ond cynhyrchion a gymeradwywyd 'OE' ac felly nid oes angen i chi wasanaethu eich efo'r
delwyr drud o fewn y cyfnod gwarantau ceir.
Nid oes gan y rhan fwyaf o geir modern lyfrau gwasanaeth traddodiadol ond maent yn
defnyddio gwasanaethu digidol. Gallwn gofrestru gwasanaeth eich car yn ddigidol gyda llawer o
weithgynhyrchwyr.
Mae ein gwasanaethau yn cynnwys archwiliad diagnostig / iechyd am ddim er mwyn eich
gwneud yn ymwybodol o unrhyw broblemau sy'n tarddu.

TESTIO MOT

Mae'n ofynnol yn ôl y gyfraith i chi gadw'ch car mewn cyflwr addas ar gyfer y ffordd, os ydych
chi'n defnyddio'r car ar ffyrdd cyhoeddus. Heb MOT mae eich yswiriant car a'ch treth ffordd yn
annilys.
Rydym yn darparu gwasanaeth MOT am bris gostyngol.
Rydym yn orsaf brofi a gymeradwyir gan y llywodraeth gyda thechnegydd cymwys a enwebwyd
gan VOSA i gynnal profion MOT. Yn ystod y MOT rydym yn gwirio rhannau pwysig y cerbyd i
sicrhau eu bod yn bodloni'r gofynion cyfreithiol. Mae MOT wedi'i seilio ar safonau gofynnol ond
bydd yn eich cynghori am gyflwr y cerbydau gan roi gwybod i chi am unrhyw faterion sy'n dod i'r
amlwg a allai fod angen mynd i'r afael â hwy. 

GORCHYMYN MOT

Pan fyddwch yn cael MOT ar eich car gyda ni, mi fyddwn yn eich atgoffa'n awtomatig y flwyddyn
ganlynol, yn ystod y 28 diwrnod yn arwain at y dyddiad dod i ben. 

GWIRIO'R GAEAF

Pan fydd y gaeaf yn ei deimlo'n fawr, mae'n hanfodol bod eich car mewn trefn dda ac yn gallu
delio â'r tywydd gwael, yn bwysicach na fydd yn eich gadael chi lawr. Yn ôl ymchwil gan
gwmnïau achub ffyrdd rydych chi ddwywaith yn fwy tebygol o dorri i lawr yn ystod misoedd y
gaeaf. Rydyn ni'n darparu gwiriad yn y gaeaf am ddim gan sicrhau eich bod yn cadw’n moduro
trwy fisoedd oer y gaeaf.

 

CEIR CWRTESI

Rydym yn gwybod fod pobl yn dibynnu ar eu ceir felly os yw eich car yn y gweithdy, gallwn
ddarparu car cwrteisi am ddim trwy drefniant ymlaen llaw. Gallwn hefyd godi a chyflwyno'ch car
neu roi lifft i chi (ardal leol yn unig).

Angen Un ohonynt? Rhowch Alwad i ni Nawr!